Tutkimukset ja selvitykset

14.12.2018 13.33

Samapalkkaisuusohjelman arviointi suosittaa konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi

Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma 2016-2019 on lopuillaan. Marraskuussa saatiin tuloksia työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arvioinnista ja 14.12. julkistettiin samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarviointi.

Työehtosopimusten ja palkkausjärjestelmien suvausta samapalkkaisuusohjelmassa

Samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arvioinnin yleistyminen ja säännöllisyys. Tavoitteena on myös lisätä työn vaativuuteen ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuvia palkkausjärjestelmiä. Työmarkkinakeskusjärjestöt vastaavat seurannasta. Järjestöjen yhteinen kysely toteutettiin neuvottelukierroksen päätyttyä elokuussa 2018. Sopijapuolten tuli antaa yhteiset vastaukset. Kyselyyn vastasi yhteensä 29 työ- tai virkaehtosopimuksen sopijapuolta ja se kattoi noin puolet Suomen kaikista palkansaajista.

Tulosten mukaan noin puolet suvaa koko työ- tai virkaehtosopimuksen. Neljäsosa vastaajista suvaa osan sopimuksesta. Parissa sopimuksessa oli suvattu vain palkkamääräyksiä. Noin viidennes vastaajista ei tehnyt suvausta lainkaan.  Yhden sopimuksen osalta ei osattu sanoa, oliko suvausta tehty. Yhdenkään sopimuksen osalta ei oltu erimielisiä vastauksesta. Valtaosa vastaajista ei ollut havainnut suvauksessa ongelmakohtia tai muutostarpeita työehtosopimukseen.  

Kyselyn perusteella tasa-arvoinen palkkausjärjestelmä sisältyy työ- ja virkaehtosopimuksiin varsin kattavasti. Tulosten perusteella on vaikea arvioida suvauksen ja tasa-arvoisten palkkausjärjestelmien muutosta, koska lähtötilanne ohjelman alkaessa ei ole tiedossa. Myös termi ”suvaus” ja ”tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä” ymmärretään monella tavalla. Selvitys antaa kuitenkin hyvän perustan jatkotyölle.

Leo Suomaan samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarviointi julkistettu

Riippumattoman arvioitsijan, DI Leo Suomaan samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi luovutettiin 14.12. perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle korkean tason samapalkkatapaamisessa. Suomaa arvioi ohjelman toimintaa ja vaikuttavuutta sekä tavoitteiden toteutumista. Arviointi koostuu havainnoista, johtopäätöksistä ja suosituksista sekä kehittämisehdotuksista.

Ohjelman päätavoite eli naisten ja miesten palkkaero on kaventunut hitaasti. Ohjelmalla koetaan olleen hyvin pieni välitön vaikutus naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventumiseen. Sen sijaan ohjelmasta johtuneilla toimenpiteillä, kuten työ- ja virkaehtosopimusten suvauksella, on koettu olleen siihen vaikutusta. Samoin ohjelman luoman yhteiskunnallisen ja työmarkkinapoliittisen paineen on koettu tukeneen sukupuolten palkkaeron kaventamista.

Kokonaisarvioinnin mukaan samapalkkaisuustoimenpiteitä tulee jatkaa ja tehostaa sekä keskittyä vaikuttavimpiin toimiin. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tulisi sitoutua näkyvästi naisten ja miesten palkkaeron ohjelmalliseen kaventamiseen.

Leo Suomaan Samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarviointi

Lisätietoja:

projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 63230

vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 02950 4895


Palaa otsikoihin