Tutkimukset ja selvitykset

12.12.2016 13.35

Työelämän joustoilla voidaan lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta

Yhdessä ja avoimesti sovitut työajan ja -paikan joustot, kuten liukuva työaika, osa-aikatyö, erilaiset vapaat sekä etätyö, tukevat työntekijän terveyttä, lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta ja helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista. Työterveyslaitoksen julkaisemat verkkokirjat Jousto-opas – Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla ja Työ @ Elämä – Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi tarjoavat tietoa työelämän joustoista ja tapoja niiden toteuttamiseksi työpaikkojen arjessa.

– Suomalaisilla työpaikoilla on varsin hyvin erilaisia joustoja tarjolla. Yhtä parasta, kaikille ja kaikkialle soveltuvaa joustoa ei ole olemassa. Esimerkiksi työaikojen muokkauksilla voidaan vaikuttaa myönteisesti sekä ikääntyvien työkykyyn että helpottaa pikkulapsiperheen ajankäytön hallintaa, vanhempi tutkija Annina Ropponen Työterveyslaitoksesta kertoo ja muistuttaa että työuran eri vaiheissa joustojen tarpeet ovat erilaisia.

Jousto-opas – Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla -teos esittelee eri joustoja, joita työntekijä voi työpaikallaan hyödyntää. Tutuimpia ovat osa-aikatyö, liukuva työaika ja työaikapankki sekä etätyö, jota tänä päivänä tehdään paitsi kotona myös matkustaessa, julkisissa paikoissa kuten kahviloissa tai asiakkaiden tiloissa. Lisäksi yhteiskunta tarjoaa tukea jos joustomuodoksi soveltuu osittainen hoitovapaa, opinto-, säästö- ja vuorotteluvapaa sekä osa-aikaeläke ja osasairausvapaa. Oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa joustomahdollisuuksista ja kannustaa työntekijöitä ja työpaikkoja avoimeen ja yhteiseen keskusteluun niistä tavoista, joilla tuetaan hyvinvoivaa ja tuottavaa työntekoa erilaisissa elämäntilanteissa.

Työ @ Elämä  – Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi -teoksessa tarjotaan konkreettisia keinoja n. 3000 suomalaisilta työpaikoilta kootun idean pohjalta muodostettujen TOP10 työpaikan hyvien käytäntöjen toteuttamiseen. Erityisesti työaikaan liittyvillä järjestelyillä, esimiehiä kouluttamalla ja työntekijöiden omia selviytymiskeinoja vahvistamalla voidaan parantaa työn ja muun elämän yhteensovittamista, oppaassa todetaan.

Työaikojen ja -tapojen kehittäminen vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan. Kun työpaikan toimintatavat ja työilmapiiri ovat kunnossa, henkilöstön hyvinvointi, sitoutuminen ja työsuoritus paranevat. Näillä asioilla on edelleen vaikutusta esimerkiksi poissaoloihin, vaihtuvuuteen ja parantuneeseen tulokseen. Työnantajan näkökulmasta työn tekemiseen liittyvät joustot ovat keskeinen tekijä tuottavuuden kohottamisessa ja pitkällä aikavälillä työllisyyden turvaamisessa.

Joustoihin pätevät normaalit työyhteisöjen yhteiset pelisäännöt: avoimuus, yhteisöllisyys, tahto, luottamus ja osaaminen. Yhdessä sopimalla ja esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä kaikki joustot saadaan työpaikoille sopiviksi ja toimiviksi sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta, oppaissa todetaan.

Lisätietoja:

Jousto-opas – Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla
Työ @ Elämä – Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

Palaa otsikoihin