Tutkimukset ja selvitykset

15.10.2018 15.14

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko on keskustelunavaus ratkaisujen löytämiseksi työn murroksen haasteisiin

Tulevaisuusselonteon 2. osa annettiin eduskunnalle 11.10.2018. Työn sisältöihin ja kehittämiseen otetaan kantaa erityisesti kahdessa toimenpide-ehdotuksessa.

Kaksiosaisessa tulevaisuusselonteossa käydään läpi, kuinka työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, mikä edellyttää muutoksia esimerkiksi lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa. Työn muutos aiheuttaa jännitteitä työn organisoimisen, työn sisältöjen, vaaditun osaamisen, toimeentulon ja työn merkityksen suhteen. 

tyo_muuttuu_vn
Kuva: Valtioneuvosto

Työn muutokseen liittyvät kysymykset ja niiden ratkaisuvaihtoehdot ovat pääosin tulevien hallitusten pohdittavana ja ratkaistavana. Selonteko on osa pitkän aikavälin päätöksentekoa ja valmistelua, jossa keskustelu työn tulevaisuudesta ja murroksesta jatkuu. Tavoitteena on, että koko yhteiskuntaan vaikuttavan ilmiön ratkaisuja voidaan toteuttaa yli vaalikausien.

Tulevaisuusselonteon 2. osa sisältää 18 toimenpide-ehdotusta, joista työn sisältöihin ja työelämän kehittämiseen ottavat eniten kantaa toimenpiteet 4 ja 5.

Toimenpide-ehdotuksen 4 mukaan, jokaisen työsuhteen tulisi tarjota mahdollisuus työntekijän jatkuvaan ja monipuoliseen kehittymiseen. Viidennen toimenpide-ehdotuksen mukaan työn merkityksellisyys ja mielekkyys tulisi nostaa keskeiseksi mittariksi.

Työelämä 2020 -hanke julkaisi keväällä oman julkilausumansa työn kehittämisohjelmista. Julkilausumassa kerrotaan, miten työn kehittämistä ja uudistumista työpaikoilla on mahdollista vauhdittaa pitkäjänteisellä kansallisella työn kehittämisohjelmalla. 

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2. osa

Työelämä 2020 -verkoston julkilausuma työn kehittämisohjelmista

Selonteon valmistelu on toteutettu valtioneuvoston kansliassa, esitetyt kysymykset ja ratkaisuvaihtoehdot ovat syntyneet tutkimusten, asiantuntijanäkemysten ja avointen keskustelujen kautta. Valtioneuvoston ennakointityön halutaan rakentuvan kohti mallia, jossa ennakointi ja tulevaisuussuuntautunut ajattelu ovat osana virkamiesten ja päätöksentekijöiden jokapäiväistä työtä.

Lähde: vn.fi


Palaa otsikoihin