raiteetKehitä työpaikkasi innovointia ja tuottavuutta

Jatkuva kehittymis- ja uudistumistarve edellyttää uudenlaisia tapoja johtaa, organisoida ja tehdä työtä. Tarvitaan avointa ja sallivaa työilmapiiriä, jossa rohkeasti kokeillaan uusia toimintatapoja ja epäonnistumisista ei rangaista, vaan niistä otetaan opiksi. Uudistuminen tukee ihmisten oppimista, luovuutta sekä kykyä kehittää ja innovoida.

Tunnista oman työpaikkasi tilanne alla olevasta taulukosta. Taulukossa on kuvattu hyvän perustason, kehittäjätason ja edelläkävijätason työpaikkojen ominaisuuksia.


Hyvä perustaso

Kehittäjät

Edelläkävijät

Perusasiat kunnossa, arki ja velvoitteiden hoitaminen sujuvaa

Panostetaan kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, sitten monipuolisesti ja suunnitelmallisesti

Sisältää myös hyvän perustason asiat

Erinomaiset tai maailmanluokan, tuotteet, palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt ja niiden jatkuva kehittäminen

Sisältää myös kehittäjävaiheen asiat

Näkemys kehittämisestä
Kehittäminen nähdään tärkeäksi osaksi toimintaa mutta sitä tehdään sattumanvaraisesti

Kehittäminen on suunnitelmallista

Sille asetetaan tavoitteet ja mittarit

Tuottavuuden parantaminen on koko organisaatiolle oppimisprosessi, joka tukee sen kehittämis- ja innovaatio-osaamista ja henkilöstön työelämävalmiuksia

Henkilöstön osallistaminen ja osallistuminen

Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä

Kehittäminen on jokaisen tehtävä

Kuullaan henkilöstöä, kumppaneita ja asiakkaita

Koko henkilöstö osallistuu aktiivisesti kehittämiseen

Organisaatio kykenee käsittelemään ja hallitsemaan epäjatkuvuuksista aiheutuvia muutoksia ja epävarmuuksia

Tuottavuustyö ja innovaatiot

Kehittämisen kohteena toiminnan tehokkuus

Kehittämisen kohteena organisaation tarjoamat tuotteet, palvelut ja toimintatavat, julkisissa organisaatioissa myös toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus

Kehitetään samanaikaisesti tuottavuutta ja työelämän laatua

Tyypillinen kokemus työpäivästä voisi olla tämä: saatiin aikaan, ja työyhteisöltä ja esimiehiltä siihen tukea

Tuloksellisuuden paranemisen hyödyt jakautuvat oikeudenmukaiseksi koetulla tavalla

Uuden teknologian hyödyntäminen

Seurataan teknologian kehitystä / hyödynnetään uutta teknologiaa

Hyödynnetään nykyaikaisen teknologian mahdollisuuksia monipuolisesti

Uuden teknologian mahdollisuuksia osataan käyttää uusien ratkaisujen ja palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi