iloinen työhuoneKehitä työpaikkasi luottamusta ja yhteistyötä

Luottamus, yhteistyö ja rohkeus löytyvät useimpien suomalaisten menestystarinoiden taustalta. Suomella on mahdollisuus olla erinomainen luottamusyhteiskunta, onhan meillä siinä vahvat perinteet. Menestykseen tarvitaan syvempää yhteistyötä, monialaisuutta ja vastavuoroisuutta kumppanien, asiakkaiden ja oman porukan kesken.

Tunnista oman työpaikkasi tilanne ja kehittämismahdollisuudet alla olevasta taulukosta. Alla olevassa taulukossa on kuvattu hyvän perustason, kehittäjätason ja edelläkävijätason työpaikkojen ominaisuuksia luottamuksesta ja yhteistyöstä.


Hyvä perustaso

Kehittäjät

Edelläkävijät

Perusasiat kunnossa, arki ja velvoitteiden hoitaminen sujuvaa

Panostetaan kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, sitten monipuolisesti ja suunnitelmallisesti

Sisältää myös hyvän perustason asiat

Erinomaiset tai maailmanluokan, tuotteet, palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt ja niiden jatkuva kehittäminen

Sisältää myös kehittäjävaiheen asiat

Sisäinen yhteistyö

Noudatetaan yhteistoimintaa edistäviä lakeja, säädöksiä ja sopimuksia

Henkilöstö tuntee organisaation tilanteen

Kehittämisehdotusten teko on mahdollista

Arkipäivän yhteistyö ja vuorovaikutus sujuvaa

Henkilöstöä kuunnellaan ja kannustetaan aloitteellisuuteen

Tarvittaessa käynnistetään yhteisiä kehityshankkeita

Yhteistyö on jatkuvaa ja vastavuoroista

Sen tarkoitus on pitkäjänteinen kehittäminen

Johto ja henkilöstö ovat aloitteellista

Riskien ottaminen ja virheiden tekeminen on sallittua

Ulkoinen yhteistyö

Kumppanuus- ja asiakassuhteet saattavat olla kertaluonteisia mutta ne hoidetaan asiallisesti

Kumppania ja asiakasta kuunnellaan ja palaute otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä

Tavoitellaan pitkäjänteistä eri osapuolia hyödyttävää yhteistyötä

Verkostojen välisessä kilpailussa pyritään strategiseen kumppanuuteen ja sen vahvistamiseen

Lisäarvoa etsitään yhdessä osapuolten parhaaksi

Luottamusta vahvistavat toimintatavat

Noudatetaan tehtyjä sopimuksia

Toimitaan luottamuksen arvoisesti

Luottamusmies- ja työsuojeluhenkilösto valittu ja yhteistyö toimivaa

Organisaation johto kehittää ja edistää aktiivisesti yhteistyötä

Työyhteisötaitoja ja -kulttuuria kehitetään ja niitä arvostetaan

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen sekä työnantajien edustajien osaamisen kehittämisestä ja yhteistoimintamahdollisuuksista huolehditaan

Yhteistyön toimivuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan, seurataan ja parannetaan avoimesti keskustellen ja kehittäen

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen sekä työnantajien edustajien osaamisen ja yhteistoiminnan kehittäminen järjestelmällistä toimintaa

Yhteistyö hyvinä ja huonoina aikoina

Yhteistyön tavoitteena on ongelmien poistaminen

Hyvinä aikoina luotu yhteistyö kantaa myös huonoina aikoina

Vaikeina aikoina lisätään avointa keskustelua ja yhteisiä ponnistuksia vahinkojen minimoimiseksi

Tunnistetaan ja ennakoidaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja esimerkiksi kysynnän vaihtelut

Luodaan yhteisiä pelisääntöjä ja menettelytapoja erilaisiin tilanteisiin