Kehitä työpaikkasi työhyvinvointia ja terveyttähoiva-ala

Esimerkillisissä työyhteisöissä työhyvinvoinnin parantamisen keinot ovat usein samanlaisia: hyvät johtamiskäytännöt, muutosten toteuttaminen yhdessä, työn ja ympäristön kehittäminen, oikeudenmukainen palkitseminen, arvostuksen osoittaminen ja tuen antaminen.

Tunnista oman työpaikkasi tilanne ja kehittämismahdollisuudet alla olevasta taulukosta. Taulukossa on kuvattu hyvän perustason, kehittäjätason ja edelläkävijätason työpaikkojen ominaisuuksia työhyvinvoinnissa ja terveydessä.


Hyvä perustaso

Kehittäjät

Edelläkävijät

Perusasiat kunnossa, arki ja velvoitteiden hoitaminen sujuvaa

Panostetaan kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, sitten monipuolisesti ja suunnitelmallisesti

Sisältää myös hyvän perustason asiat

Erinomaiset tai maailmanluokan, tuotteet, palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt ja niiden jatkuva kehittäminen

Sisältää myös kehittäjävaiheen asiat

Työhyvinvoinnin edistäminen

Työpaikan työolot täyttävät lainsäädännön vaatimukset

Kehittämisessä on usein kysymys ongelmian poistamisesta ja haittojen vähentämisestä

Työhyvinvointi- ja työturvallisuustyön vaikuttavuutta arvioidaan ja sille on asetettu tavoitteet

Edistetään työntekijöiden liikuntaa, terveyttä ja työkykyä

Työhyvinvointi- ja työturvallisuustyö sekä työkyvyn johtaminen ovat luonteva osa työpaikan strategista toimintaa

Johto seuraa työhyvinvoinnille ja työturvallisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista

Tuottavuutta ja työhyvinvointia kehitetään samanaikaisesti

Työkuormituksen ja riskien hallinta

Tapaturmista, altistumisista fysikaalisille ja kemiallisille tekijöille sekä liiallisesta kuormituksesta pyrittävä eroon

Siisteydestä, järjestyksestä, koneiden ja laitteiden kunnosta sekä työssä tarvittavista suojaimista ja välineistä huolehditaan

Työpaikalla on toteutettu terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien riskien arviointi

Työt räätälöidään ihmisten erityistarpeiden, esim. osatyökyvyn mukaan

Työhyvinvointi, työturvallisuus ja riskien hallinta otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa, työaikajärjestelyissä ja investoinneissa

Organisaatiolla on kehittynyt riskien hallinta- ja turvallisuuskulttuuri

Työyhteisö ja johtaminen suojaavat ylikuormitukselta tulevaisuuden työtehtävissä

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on järjestetty ja sitä toteutetaan

Työterveyshuollon asiantuntemusta hyödynnetään ennakoivasti sekä työpaikan kehittämisessä että työkyvyn tukemisessa

Työterveyshuolto on työpaikan strateginen kumppani työn, työkyvyn ja terveydenkin kehittämisessä

Työyhteisön kehittäminen ja muutosten hallinta

Työyhteisön tilaa seurataan ja sitä kehitetään yhdessä jatkuvasti

Ihmisiä kohdellaan arvostavasti

Kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun puututaan

Työyhteisön häiriöihin puututaan ja ne selvitetään

Henkilöstöä kuullaan työtä koskevien muutosten yhteydessä

Työn tekemiseen saa tukea työtovereilta ja esimieheltä

Työyhteisössä on tilaa erilaisille ihmisille ja siihen on helppo tulla mukaan

Muutosten toteuttamisessa hyödynnetään erilaisia henkilöstöä osallistavia keinoja

Työyhteisö huomioi onnistumiset

Innostunut ilmapiiri välittyy myös asiakkaille ja ulkopuolisille

Työn mielekkyys ja voimavarat

Työllä on tarkoitus ja se ei tylsistytä tekijäänsä

Työn tavoitteista keskustellaan

Työ edistää terveyttä ja tuo sisältöä elämään

Työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi

Työn vetovoima- ja voimavaratekijöitä pyritään järjestelmällisesti vahvistamaan

Työn imu ja innostus ovat työnteon arkea

Työnteolle ominaista on tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen työhön

Työkyvyn hallinta ja edistäminen

Esimiehet puuttuvat merkkeihin työkyvyn alenemisesta ja huonosta työssä jaksamisesta

Työ ei heikennä ihmisten työkykyä ja terveyttä eikä estä terveellisten elämäntapojen valitsemista

Työpaikalla on käytössä varhaisen tuen malli ja sen toteutusta tuetaan, esimerkiksi esimiehiä kouluttamalla ja tekemällä yhteistyötä työterveyshuollon ja kuntoutuksen kanssa

Varhaisen tuen malli on osa työpaikan henkilöstöjohtamista