SSTL Puhtausala ry

Osana Työelämä 2020 -hanketta SSTL Puhtausala ry:n tavoitteena on lisätä työelämän laatua ja työhyvinvointia puhtausalan työpaikoilla. Hyviä käytäntöjä kootaan ja levitetään verkostotapahtumissa,  Puhtaus&Palvelusektori-jäsenlehdessä, uutiskirjeissä sekä omissa tapahtumissa.

Järjestö edistää puhtausalan työhyvinvointiverkostojen syntymistä siivousteknisten yhdistysten alueille. Työturvallisuuteen ja työtapaturmien ehkäisyyn kiinnitetään vuonna 2014 erityistä huomiota tiedottamalla ja tekemällä yhteistyötä Nolla tapaturmaa -foorumin kanssa sekä tuottamalla työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin keskittyvä ohjelma-alue puhtausalan ammattimessuille (Finnclean-messut) 30.9. - 2.10.2014.

Järjestön jäseniä tiedotetaan hankkeessa mukana olevista kehittämisohjelmista ja yhteistyöverkostoista sekä muiden toimijoiden ohjelmista hankkeen tavoitteiden edistämiseksi puhtauspalvelualan työpaikoilla.

Kutsumuksellinen puhtausala - hanke

Kutsumuksellinen puhtausala -hankkeessa kerätään tietoa siitä, miten sisäisen motivaation edellytykset toteutuvat alan työpaikoilla tai mikä estää sisäisen motivaation syntyä. Tulokset analysoidaan ja kipupisteisiin kehitetään ratkaisut. Ratkaisut julkaistaan painettuna ja sähköisenä materiaalina, tiekarttana kutsumukselliseen puhtausalaan.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen:

- tiedon keruuseen
- analyysivaiheeseen
- tulosten levittämiseen.
siivous1

Tiedonkeruuvaiheessa kymmenessä siivousalan organisaatiossa järjestetään sisäisen motivaation edellytyksiä ja esteitä kartoittava työpaja. Työpajat palvelevat kohdeorganisaatioita suoraan henkilöstökoulutuksina. Työpajoissa käsitellään sisäisen motivaation roolia hyvän elämän rakennuspalikkana ja selvitetään sen edellytysten näkymistä osallistujien omassa työssä. Tämä harjoitus vahvistaa jo itsessään sisäistä motivaatiota sen tuodessa ilmi oman työn hyvät puolet ja tavan, jolla oma työ palvelee omien perustarpeiden tyydyttämistä. Työpajan toisessa tehtävässä kartoitetaan mahdollisuuksia näiden samojen edellytysten vahvistamiseen sekä mahdollisia esteitä perustarpeiden tyydyttymiselle.

Työpajoihin haetaan organisaatioita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä sairaalasiivouksen alalta. Työpajoja järjestetään sekä siivoojille että lähiesimiehille. Analyysivaiheessa käydään läpi ensimmäisessä vaiheessa kertynyt tieto, kirkastetaan puhtausalan vahvuudet ja kiteytetään kipupisteet. Tämän jälkeen mietitään ratkaisut kipupisteiden korjaamiseksi.

Tulokset julkaistaan mahdollisimman laajasti. Toimenpidesuositukset muotoillaan käytännöllisiksi ja konkreettisiksi; sellaisiksi, että ne voidaan ottaa heti käyttöön omassa työssä ja omissa organisaatioissa. Raportointi tehdään sähköisesti sekä painettuna. Hankkeen loppuraportti on käytännönläheinen tiekartta nykypisteestä kutsumukselliseen puhtausalaan.

siivous2

Mikä on SSTL Puhtausala ry?

Puhtausala ry:n (SSTL) tavoitteena on puhtausalan ammatillisena keskusjärjestönä edistää puhtausalan kaikinpuolista kehittämistä, toimia alalla tarvittavan ammattitiedon ja -taidon lisäämiseksi ja koota yhteistoimintaan siivousteknisistä kysymyksistä kiinnostuneet yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Järjestön jäseniä ovat alueelliset siivoustekniset yhdistykset henkilöjäsenineen sekä alalla toimivat yritys- ja yhteisöjäsenet.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä