LOG INNO – Metsä- ja kuljetusalan valmennusohjelma

LOG INNO on vuosina 2016-2018 toteutettava metsä- ja kuljetusalan työhyvinvoinnin, johtamisen, digitalisaation sekä innovatiivisuuden valmennusohjelma. Hankkeessa toteutettuihin valmennuksiin, työpajoihin ja muihin toimenpiteisiin on osallistunut tähän mennessä noin 45 yritystä.

Ohjelma saa ESR-osarahoitusta valtakunnallisesta Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeesta. Ohjelmassa mukana ovat Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Koneyrittäjien liitto ry ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toimialaohjelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on uudistaa yhdessä mikro- ja pk-yritysten kanssa niiden toimintaprosesseja ja henkilöstön työhyvinvointia siten, että se parantaa yrityksen tuottavuutta. Hankkeen toimenpiteillä yrityksen toimintaprosesseja uudistetaan osallistamalla yrityksen koko henkilöstö yhteiseen kehittämiseen.

Hankkeeseen osallistuville yritykselle luodaan toimintamalli, jolla kehitetään ja ylläpidetään työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja yrityksen tuloksentekokykyä. Toimintamallin luomiseksi yritysten kanssa toteutetaan kehittämisprosessi, joka koostuu seuraavista askelista:

 • Yrityksen lähtötilanteen kartoitus
 • Tavoitetilan määrittely
 • Kehittämissuunnitelman laatiminen
 • Kehittämissuunnitelman toimeenpano yrityksessä
 • Kehittämissuunnitelmien tavoitteiden seuranta
 • Johtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennus (2 pv)
 • Innovaatiotaitojen valmennus (2 pv).

Hankkeessa luodun toimintamallin hyötyjä ovat:

 • poissaolojen ja tapaturmien väheneminen
 • parempi työtehokkuus ja työelämän laatu
 • työyhteisön toimivampi vuorovaikutus
 • tuottavammat työprosessit
 • henkilöstön parempi motivaatio jatkuvaan kehittämiseen.

Tuloksia ja tukea työpaikoille

Yritysten työhyvinvoinnin lähtötilanteen kartoituksessa on hyödynnetty Työturvallisuuskeskuksen Yksilötutka-kyselyä. Kyselyn tulokset on esitelty koko henkilöstölle työpajan yhteydessä. Yritysten käyttöön on tarjottu myös maksutonta ASKI-riskienhallintasovellusta.

Yritysten henkilöstön kuormittumisen ja palautumisen mittaamisessa on ryhdytty käyttämään Firstbeat-hyvinvointianalyysia. Hyvinvointianalyysin pohjalta käyttäjälle laaditaan henkilökohtainen palaute ja yli 10 henkilön yrityksissä myös yritysyhteenveto. Laajemmat yhteenvedot analyysin tuloksista ovat saatavilla syksyllä 2018.

Yrityskohtaisissa työpajoissa on määritelty yrityksen kehittämistarpeita sekä niiden toteuttamistapoja. Hankkeen asiantuntijat ovat toimineet apuna kehittämistoimenpiteiden käytäntöön viemisessä.

Työpajoissa on noussut esiin erityisesti yritysten tarve selkeämmälle johtamistoiminnalle ja vastuunjaolle sekä paremmalle tiedonkululle. Yritysten sisäistä viestintää onkin lähdetty kehittämään erilaisten viestintäsovellusten ja Intranet-ratkaisujen käyttöonotolla. Myös yrittäjille ja esimiehille suunnatut valmennukset ovat keskittyneet johtamisen ja vuorovaikutustaitojen sekä yritysten toimintaprosessien kehittämiseen.