Työkaari kantaa – teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteinen hanke, jonka toteuttamisesta vastaavat Teknologiateollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Hankkeen jatkamisesta on sovittu alan työehtosopimusneuvotteluissa.

Vuosina 2015-2018 toteutettava hanke on jatkoa aiemmalle Hyvä työ – pidempi työura -hankkeelle (2010-2015), ja se saa ESR-rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön kautta. Hankkeen kaikkeen toimintaan on osallistunut lähes tuhat henkilö yli 220 yrityksestä. Tällä hetkellä hankkeessa on kiinteästi mukana noin 75 yritystä.

Toimialaohjelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja sen seurauksena eheyttää ja pidentää työuria niin yritystasolla kuin koko toimialallakin. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii yrityksissä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvien tarpeiden huomioimista ja toisaalta heidän osaamisensa laaja-alaista hyödyntämistä, myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Hankkeen taustalla on liittojen yhteistyönä laadittu Työkaarimalli, jossa keskeisimmiksi työurien pituuteen vaikuttaviksi tekijöiksi on tunnistettu:

  • Johtaminen ja tiedonkulku
  • Työaikajärjestelyt
  • Osaaminen ja ammattitaito
  • Työuran suunnittelu
  • Työn muokkaaminen
  • Poissaolojen hallinta

Työpaikoilla tapahtuvan kehittämistyön ytimessä ovat luottamus ja avoin keskustelukulttuuri. Molemmat syntyvät vain yhdessä tekemällä ja kokemalla. Hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä tehdään aktiivisesti kehittämistyötä yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä työkaarimallin eri osa-alueiden parissa.

Jokainen mukana oleva yritys toteuttaa oman kehittämisprojektinsa, jossa arvioidaan työhyvinvoinnin lähtötilanne, suunnitellaan ja toteutetaan kehittämistoimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioidaan saavutukset. Toimintamallia on tarkoitus ylläpitää myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Tuloksia ja tukea työpaikoille

Hankkeessa on järjestetty 14 työhyvinvointiin liittyvää seminaaria ympäri Suomen. Näissä tilaisuuksissa on tuotu esille hankkeen toimintamalleja ja työkaluja yritysesimerkkien ja asiantuntijapuheenvuorojen avulla. Työhyvinvoinnin lähtötasoa ja sen kehittymistä työpaikoilla on kartoitettu ja arvioitu Työturvallisuuskeskuksen Yksilötutka-työhyvinvointikyselyn avulla. 

Ikätietoinen työpaikka -valmennus johdattaa yritykset pohtimaan, miten työkykyä ylläpidetään koko työkaaren ajan ja antaa alkusysäyksen kehittämistyöhön. Valmennus on järjestetty kolme kertaa ja sen on käynyt jo yli 20 yritystä.

Työkaari-verkostojen tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen ja jalostaminen sekä sparrausapu työhyvinvointihaasteiden ratkaisemiseksi. Verkostoon osallistuu aina kustakin yrityksestä sekä työnantajan että henkilöstön edustaja yhdessä. Verkostoissa yritysten edustajat keskustelevat etukäteen sovituista teemoista sekä ajankohtaisista kysymyksistä ja jakavat kokemuksiaan sekä onnistumisista että epäonnistumisista avoimessa, mutta luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Hankkeeseen osallistuville yrityksille on koottu tietopaketti ja työkaluja työkaarijohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen, mm. hankkeessa kehitetyt Pomotsekki ja Työkaarikeskustelu. Pomotsekki on samalla sekä muistilista että itsearviointityökalu esimiehelle. Työkaarikeskustelu on työkalu alaisen ja esimiehen väliseen dialogiin, jonka tavoitteena on työkykyongelmien ennaltaehkäisy.